Kiss Dénes István

életrajz | kontakt | publikációs lista

utolsó frissítés: 2015. szept.

Változások az együtt élő etnikumok területi megoszlásában. A Maros megyei etnikumok 1850-1992 közötti területi megoszlásainak elemzése In: RODOSZ tanulmányok. Társadalomtudományi kötet. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár 2001


1850-ben:

Változások az együttélő etnikumok területi megoszlásában. A Maros megyei etnikumok 1850 - 1992 közötti területi megoszlásainak elemzése.

A címben szereplő kérdésnek legalább két vetületét kell megkülönböztetnünk. A települések etnikai arányváltozásai történhetnek spontánul, illetve tervszerű politikai-közigazgatási intézkedések hatására. A múlt században az etnikai térszerkezet tervszerű megváltoztatása inkább a városra volt jellemző. Szinte alig Találunk Erdélyben olyan városi rangú települést, amely a szocialista rendszer irányított migrációs politikájának etnikai következményeitől mentes lenne. Falvakon ez a jelenség kevésbé érvényesült, bár Erdélyben erre is akadnak példák, pl. a két világháború közötti partiumi román telepes falvak kialakulása. A szocialista iparosítással kezdődően azonban a kialakuló nagyvárosok politikai súlya lényegesen meghaladta a falvakét, így ezt követően a falvak etnikai szempontú népességváltozása többé-kevésbé spontánul alakulhatott. Tanulmányunkban a Maros megyei falvak etnikai arányváltozásaival foglalkozunk. [1]

Adatforrásként az 1850-es, 1900-as, 1966-os és 1992-es népszámlálások eredményeit használjuk. [2] Az elemzést két etnikum, a magyar és a román, viszonyára korlátozzuk.

 

Elméleti előfeltevések

Az etnikumok közötti keveredés-elkülönülés folyamataira vonatkozóan Farkas György kétféle változást feltételez, a mobilitás, keveredés, illetve a homogenizáció, tömbösödés tendenciáit. Szerinte e két, egymással ellentétes folyamat "a helyi közösségeket körülölelő tágabb társadalmi struktúrában zajló változások" [3] függvénye. Nagy horderejű társadalmi változások, háborús viszonyok az etnikumok közötti keveredést mozdítják elő, míg a hosszan tartó, zavartalan időszakok, a homogenizációnak, tömbösödésnek kedveznek.

E hipotézist két okból kifolyólag is kénytelenek vagyunk módosítani. Egyrész a bemutatott hipotézis a különböző etnikumok egy sajátos együttélési típusára vonatkozik, nevezetesen arra, amikor azok elkülönült, homogén etnikai tömbökben élnek, a keveredési folyamat pedig ezen állapot megbomlásaként, az etnikai/nyelvi határvonal fellazulásaként értendő. Létezik azonban az etnikumok közötti tartós együttélésnek egy másik formája is, amelyben a különböző etnikumok helyi közösségei kiterjedtebb területen és tartósan élnek együtt, vegyes ("kevert") lakosságú övezetet képezve. Ezek esetében az egyes településeken zajló belső homogenizáció nem vezethet nagyobb, összefüggő etnikai tömbök kialakulásához, legfeljebb kisebb, szigetszerű településcsoportok képződéséhez, illetve egyedülálló, elszigetelt települések belső homogenizációjához (e folyamatot a továbbiakban enklavizációnak nevezzük). Ennek megfelelően saját hipotézisünkben (amely lényeglileg nem különbözik a Farkas Gzörgz elképzelésétől) mobilitás-keveredés folyamatainak ellentéteként a szegregálódás folyamatát külonböztetjük meg, amely az etnikai együttélés fenti típusaitól függően lehet tömbösödés/homogenizáció, illetve enklavizáció.

E fogalmi bővítés mellett az idézett hipotézis egy további módosítását is szükségesnek tartjuk. Amennyiben a konfliktusos időszakok, vagy akár nagyobb társadalmi átalakulások kategóriájából leválasztjuk a lakosság összetételét tudatosan megváltoztani szándékozó/igyekvő politikai intézkedések periódusait (mint pl. a lakosságcsere), feltételezhetjük, hogy kelet-európában a XIX. század második felétől napjainkig eltelt időszak az együttélő etnikumok folyamatos területi szegregálódásának az ideje. A kisebb-nagyobb, rendszerint etnikai színezetet (is) viselő konfliktusos időszakok csak gyorsítják a békés periódusokban is zajló területi elkülönülés folyamatát.

 

Maros megye etnikai térszerkezete 1850-ben

Maros megye adminisztratív területi egységként 1968-tól létezik. Magába foglalja az egykori Marosszék területe mellett a román többségű Mezőség, a Kis- és Nagyküküllő menti területek jelentős részét, valamint a Segesvár körüli, vizsgált időszakunk kezdetén még német lakosságú terület egy részét. Az így behatárolt terület etnikai összetétel szempontjából rendkívül heterogén. A megye teljes lakosságának 1850-es és 1992-es nemzetiség szerinti megoszlását a következő táblázatba foglaltuk össze. 1992-ben a megye falusi lakossága 299.058 személy

 

1. táblázat. Maros megye etnikai összetétele 1850-ben és 1992-ben

 

magyar

román

német

cigány

zsidó

egyéb

Összesen

1850

  99.833

118.088

31.663

16.247

1.752

502

268.085

1992

252.651

317.541

  4.588

34.798

   199

276

610.053

Az etnikumok megoszlása szempontjából a megye területén homogén etnikai tömbvidékeket, valamint vegyes etnikai összetételű térségeket (amelyek esetenként tömbvidékek közötti ütközö zónák) különíthetünk el. Ezen kategóriák szerint 1850-ben a következő térségek megkülönböztetését tarjuk célszerűnek.

ˇ        Etnikai tömbvidékek

o       Román tömbvidékek

§         Mezőségi román tömb

§         Görgényvölgyi román tömb

§         Felső-marosmenti román tömb

o       Magyar tömbvidék: Marosszék Marostól keletre eső része

o       Német tömbvidék: Erzsébetváros - Segesvár körzete

ˇ        Vegyes térségek

o       A mezőségi román tömb és Maroszék közötti ütköző zóna. (E térség Maroskeresztúrtól kezdődően Maroszék mezőségi részét, a Maros völgyének Marosvásárhely - Magyaró közötti részét, valamint a Szászrégen körüli német településeket foglalja magába)

o         A küküllőmenti vegyes térség. (A Magyarkirályfalvától Küküllőszéplakig terjedő küküllőmenti települések tartoznak ide)

o       A Radnót körüli vegyes térség (Vegyes lakosságú falucsoport a Maros mentén, Bogát és Szentpál között)

 

Az etnikai térszerkezet változásai 1850-1992 között

 

1. A tömbvidékek trendjei

 

A tömbvidékek homogenizálódnak és a vegyes térségek/ütköző-zónák róvására növekednek. A tömbökön belüli kisebbségi települések, településcsoportok enklavizálódnak.

1. a. A tömb homogenizációja

 

Az etnikai tömbvidékek kisebbségi lakosságának aránya folyamatosan csökkent. Ez az aránybeli csökkenés a magyar tömbvidéken jelentősebb volt mint a román tömb esetében, amelyben 1966 és 1992 között a román-magyar etnikai arány stagnál.

 

2. táblázat. A románok és magyarok aránya az egyes tömb-területeken

 

 

1850

1900

1966

1992

Magyar tömb

románok

6.806

3.389

6.163

3.815

 

magyarok

48.755

68.112

75.525

59.668

 

románok %

13,9%

4,9%

8,2%

6,4%

Román tömb

románok

62.257

80.866

121.800

85.390

 

magyarok

6.221

15.023

13.710

9.657

 

magyarok %

9,1%

15,6%

10,1%

10,2%

1.b. A tömbvidékek terjeszkedése

 

            A tömbvidékek növekedésének egzaktabb kimutatásához szükséges a tömbhöz tartozás ismérveinek pontosabb meghatározása. Etnikai tömbvidékhez tartozónak tekintettünk minden olyan települést, amelyben az egyik etnikum aránya meghaladta a 66 százalékot és ugyanazon etnikum a szomszédos települések legalább felében hasonlóképpen legkevesebb kétharmados többséget képezett. Az így körülhatárolt négy tömbvidék mindegyike növekedett néhány településsel. E növekedések jelentős része azokhoz a városi rangot elnyert településekhez (és a közigazgatásilag ezekhez tartozó településekhez) kötődik, amelyeket témánk behatárolása miatt nem vettünk be az elemzésbe, így ezekkel részletesebben itt nem foglakozunk. A térkép-mellékletek azonban jól szemléltetik ezeket a változásokat. 

A mezőségi román tömbvidék déli irányú terjeszkedése során bekebelezte Dicsőtszentmártont, valamint a Radnót körüli vegyes-térség jelentős részét, Radnóttal együtt. Észak-keleti irányban, bekebelezve a Szászrégen körüli kiürülő német településeket, a Görgény-völgyével egybefüggő román tömbvidék alakul ki. Ezáltal a korábbi Maroskeresztúr-Magyaró közötti ütközőzóna kettészakad, a Vécs-Disznajó-Magyaró sziget enklávésodásához vezetve. Ehhez a növekedéshez hozzájárul, hogy a Görgény-völgyi román tömbvidék kistérségi központja, Görgényszentimre, szintén homogenizálódik. A Segesvár központú német tömb helyén egy új román tömbvidék alakul ki. E területi növekedések ismétlődő elemeként fordul elő az idővel városi rangot elnyerő kisebb regionális központok román többségűvé válása - román tömbvidékek általi bekebelezése.

A magyar tömbben asszimilálódik az Erdőszentgyörgy körüli román lakosság és részben a Nyárádszereda körüli is. Terjeszkedésével bekebelezi az ütközőzóna Vásárhely-Régen közötti részét (Gernyeszeget, Sárpatakot, kiterjedve így Pókára és Pókakeresztúrra is), déli irányban Kisteremit.

           

1.c. A tömbön belüli kisebbségi települések-településcsoportok enklavizálódása

A tömbvidékeken belül megmaradó kisebbségi lakosság zöme egyre kevesebb településen koncentrálódik. E a koncentrálódási folyamat a két esetben rendkívül hasonló, bár a román tömbvidéken élő magyar szórványlakosság esetében erősebb mint a magyar tömbvidéken élő román lakosság esetében. A következő táblázatban a kisebbségben levő etnikumok megoszlását mutajuk be, az általuk legnagyobb számban lakott településeken: 1992-ben a magyar tömbvidéken a román kisebbség által legnagyobb számban lakott öt településen él e tömbvidék teljes román lakosságának 50,2%-a, 15 településen 81,9%-a.

 

 

3. táblázat. A tömbvidékek kisebbségi lakosságának aránya az általuk legnagyobb számban lakott településeken.

 

 

5 település

10 település

15 település

magyar tömbvidék

1850

25.3%

41.0%

54.2%

1992

50.2%

68.9%

81.9%

román tömbvidék

1850

36.8%

59.0%

68.8%

1992

53.9%

70.9%

82.4%

 

Mindkét tömbvidéken kiemelkedik egy-egy település, amelyeken a teljes szórvány-lakosságok jelentős hányada él. A magyar tömvidéken Erdőszentgyörgyön él a román lakosság 31,8%-a, a mezőségi Nagysármáson az összes román tömvidékek magyar lakosságának 19,35%-a.

Az enklávésodási tézisünk vizsgálatához az enklávé fogalmát kell pontosítanunk. Enklávénak nevezünk egy települést vagy néhány településből álló településcsoportot, ha azon egy etnikum többséget képez, miközben a szomszédos településeken ez a többség nem valósul meg. Enklávésodásnak nevezzük azt a folyamatot, amely ezen elszigetelt többség kialakulásához, vagy fokozódásához vezet.

            Enklávék mindkét tömbvidéken már 1850-ben voltak, bár a szórványlakosság többsége egyik  tömbvidéken sem ezekben élt: a magyar tömbvidéken a román lakosság 25,6%-a képezett többséget összesen 11 településen, a román tömbvidéken 5 településen a magyar szórvány-lakosság 31,5%-a élt helyi többségben. E települések száma 1992-re a magyar tömbvidéken 8-ra csökkent, a román tömbben 6-ra nőtt, a szórványlakosság ezekben élő hányada azonban mindkét esetben nőtt, 27,7% valamint 35,5%-ra.

4. táblázat. Tömbvidékek kisebbségi lakosságának helyi többségben élő hányada.

 

1850

1992

helyi többségben élő magyarok a román tömbvidéken

31,5%

35,5%

helyi többségben élő románok a tömbvidéken magyar

25,6%

27,75%

            Az összességében etnikailag homogenizálódó tömbvidékeken belül e kis enklávék egy részében ellentétes irányú belső homogenizáció zajlik. Így a magyar tömbön belül Nagyszederjes és Vece homogén román lakosságúvá vált, Mosonon a román lakosság aránya 8%-al nőtt. Különösen szembetűnő ez az enklavizálódási folyamat a román tömb esetében, ahol mind az öt 1850-ben magyar többségű településen a magyarok aránya tovább nőtt, sőt Mezőbodonban ez idő alatt alakult ki a magyar többség.

5. táblázat. Tömbvidékek kisebbségek által lakott azon települései, amelyeken e kisebbségek helyi többségben élnek.

 

település

kisebbségi lakosság 1850-ben (%)

kisebbségi lakosság 1992-ben (%)

kisebbségi lakosság 1850-ben

kisebbségi lakosság 1992-ben

lakosság-csökkenés 1966-1992 között (%)

Magyar tömbvidék

Bolintineni - Bálintfalva

100

50,99

127

129

-11,2

Ivăneşti - Kebeleszentivány

96,7

70,95

120

210

-4,5

Mura Mare - Nagyszederjes

95,7

100

133

80

-63,5

Tofalău - Tófalva

92,06

0

174

0

-40

Mura Mică -Kisszederjes

90,3

72,41

112

42

-71,9

Lăureni - Lőrincfalva

88,9

61,25

202

166

-13,9

Veţa - Vece

88,9

100

129

61

-72,3

Poieniţa - Marosagárd

77,9

65,3

215

175

-30,2

Sânişor - Kebele

62,3

10,7

137

21

-20,6

Moşuni - Moson

54,6

62,0

195

196

-33,05

Şardu Nirajului - Nyárádsárd

53,2

30,5

199

123

-17,4

Román tömbvidék

Ozd - Magyarózd

80,4

95,8

374

415

-41,2

Iştihaza - Istvánháza

80,4

92,8

320

207

-43,8

Bichiş - Magyarbükkös

75,4

97,9

513

286

-51,2

Glăjărie - Üvegcsűr

68,7

86,2

405

1614

10,6

Cecălaca - Csekelaka

50.0

68.35

350

298

-43,8

Papiu Ilarian - Mezőbodon

42.18

59.18

510

606

-49,7

2. A vegyes térségek trendjei

 

A vegyes térségek települései etnikailag homogenizálódnak. A térség szélein fekvő települések esetében ezáltal valósul meg a tömbvidékek terjeszkedése - a vegyes térség zsugorodása. A megmaradó vegyes térségek települései enklavizálódnak.

A vegyes térségekben a vizsgált időszak alatt nő azoknak a településeknek a száma, amelyekben egy etnikum tagjai többségben vannak. A kétharmados magyar többségű települések száma 22-ről 26-ra, a kétharmados román többségű településeké 14-ről 18-ra nő.

6. táblázat. A vegyes térségeket alkotó falvak 1850 és 1992-ben, lakosságuk etnikai megoszlása szerint

 

magyar többségű települések száma

mindkét etnikum

50% alatt

román többségű települések száma

 

100 - 66%

65 - 50%

50 - 65%

66 - 100%

1850

22

20

18

14

14

1992

26

17

15

12

18

 

A vegyes térség szélein fekvő települések egy része a terjeszkedő tömbvidékek részévé válik, más részük a tömbvidékek szórványlakosságát bővítik, új enklávék formájában. A megmaradó vegyes térségekben homogenizálódó falucsoportok alakulnak ki.

A román tömbvidéken két új enklávé-szerű falucsoport is képződik. A Radnót körüli vegyes térség maradványaként Búzásbesenyő-Kerelőszentpál és Magyardellő képez magyar többségű szigetet. A másik a Maros Szászrágenen felüli részén alakul ki, a román tömbvidékek már említett terjeszkedése, Szászrégen bekebelezése által. A szigetet Disznajó, Magyaró, Fickópataka, Holtmaros és Marosvécs alkotja.

Kiterjedtebb vegyes térségként marad meg Marosszék mezőségi része. Ezen belül homogenizálódó falucsoportok alakulnak ki: Kölpény-Szabéd-Fele, Szentivány-Bergenye-Panit-Harcó-Kövesd-Madaras képeznek magyar(osodó), Ménes-Szabad-Bárdos román(osodó) falucsoportokat. Száltelek és Náznán-falva elszigetelten válnak több mint kétharmados román falvakká. Ez utóbbi egyben Marosvásárhely külvárosává válik. Feltehetően ennek köszönhetően, mint a román tömb irányában fekvő külvárosi településnek, nő jelentősen a román lakossága, mint ahogy a város magyar tömb felőli oldalán, Marosszentgyörgyön, a magyar lakosság nő hasonlóképpen.

A Küküllő-menti vegyes térségben szintén egy összefüggő, homogenizálódó magyar falucsoport alakul ki, Vámosgálfalva-Mikefalva-Gogánváralja között. Ez a vegyes térség a vizsgált időszakban a német tömb helyén kialakuló román tömb irányában növekedett: a keletkező "niche" irányába magyar lakossság is vándorol.

Az enklavizációs és migrácós folyamatok közötti összefüggések

Tanulmányunk elején, a vizsgálatunk terepét képező Maros megyét bemutató részből már kiderült, hogy az eltelt időszakban a megye összlakossága többszörösen nőtt. Míg azonban  a megye össznépessége a vizsgált időszak alatt folyamatosan nőtt, a falvakban ez a növekedés 1966 után, a városra költözés következtében leáll, a népesség csökkenni kezd. 

1.ábra

Ez a népességcsökkenés nem érinti egyenletesen a falvakat. Így például az infrastrukturális fejlesztések szempontjából előnyösebb helyzetű községközpontok népességfogyása lényegesen kisebb mint a központi szerepet nem játszó falvaké.

           

7. táblázat. Maros megye falvak népességszámának alakulása 1966-1992 között, százalékban.

 

1966

1992

1966-1992

községközpontok

177.587

160.770

- 9.46 %

falvak

191.199

137.119

- 28.28 %

Jelentős eltérések mutatkoznak a népességfogyást illetően az etnikai összetétel alapján megkülönböztetett térségek között is, a tömbvidékek lakossága lényegesen nagyobb mértékben fogy mint a vegyes térségeké. E különbség mögött feltehetőleg két  gazdasági tényező áll, a föld termékenysége valamint a városoktól való távolság. A vegyes térségek termékenyebb folyóvölgyekben terülnek el (Maros és Küküllő völgye), a tömbvidékek vízsegény területen (Mezőségi román tömbvidék) vagy hegyvidéken találhatók (görgényvölgyi- illetve felső-marosmenti román tömb). A falvak életében is egyre nagyobb gazdasági jelentőségre szert tevő városok szintén a folyók mentén találhatók, a városi rangot újonnan elnyerők (Ludas, Radnót, Dicsőszentmárton) és a régi, de jelentősen megnövekedő városok (Marosvásárhely, Szászrégen) egyaránt. A város-távoliság különösen a magyar tömbvidéket érinti.

8. táblázat. A népességszám alakulása térségenként

 

1966

1992

1966-1992

Magyar tömbvidék

83917

68114

-18.83%

Román tömbvidék

137858

99146

-28.08%

Vegyes térség

113670

105404

-7.27%

 

A tömbvidékek és vegyes térségek közötti fenti különbség eltérésekhez vezet e térségek enklavizációs folyamataiban is. A tömbvidéki enklávésodások közös jellemzőiként kiemelhetjük az illető települések 1966 és 1992 közötti feltűnően magas lakosságfogyását: a magyar tömbvidék enklavizálódó román falvainak lakossága ez idő alatt 49,8%-al fogyott, míg a térség többi részében a lakosság-fogyás csak 18,4%-os. A román tömbvidék esetében ez a különbség kisebb, ám itt is kimutatható: a magyarosodó enklávék lakosságfogyása 31,2%, a térség fennmaradó részében 27,9%. E kisebb mértékű eltérés azonban egy kivételes, növekvő lakosságú falunak tulajdonítható (Üvegcsűr), amely nélkül a román tömbvidék magyar enklávéinak lakosságfogyása szintén nagymértékű: 46, 1%. A tömbvidékek enklávéinak e nagymértékű elnéptelenedése valószínűleg e települések fokozottan hátrányos gazdasági helyzetét jelzi. Ilyen esetekben feltételezhető, hogy az elvándorlás a lakosság nagy része számára kívánatos modell. A lokálisan többséget képező etnikum arányának növekedése a fenti esetek mindegyikében tagjainak kisebb mértékű fogyása által következik be, jelentős számbeli csökkenéssel. Úgy tűnik tehát, hogy a szórványlakosság migrációban észlelhető sikertelensége képezi a tömbvidéki enklavizálódás egyik (fő?) okát. [4]

9. táblázat. Népességnövekedés térségenként az enklavizálódó, illetve keveredő falvak csoportjaiban, 1966-1992 között

 

1966

1992

1966-1992

Magyar tömbvidék

enklavizálódó román falvak

911

457

-49.8%

magyarosodó falvak

83006

67657

-18.4%

 Román tömbvidék

enklavizálódó magyar falvak

6471

4448

-31.2%

románosodó falvak

131387

94698

-27.9%

  Vegyes térség

enklavizálódó magyar falvak

50671

47653

-5.9%

enklavizálódó román falvak

22061

20060

-9.1%

keveredő falvak

40938

37691

-7.9%

A vegyes lakosságú térségek enklavizálódó, illetve etnikailag keveredő falvaiban észlelhető népesedési tendenciák a fentiekkel ellentétesek. E térségek enklavizálódó falvaiban a lakosság-fogyás kisebb mértékű mint ugyanezen térség etnikailag keveredő falvaiban, sőt az enklavizálódás (a helyi többség elnyerése vagy növekedése) gyakran a népesség növekedésével társul. Ez esetekben tehát valódi, "életképes" enklávék alakulnak ki, a folyamat mögött tényleges elkülönülés áll. Ezzel szemben a tömbvidékek esetében egy "látszólagos" enklavizációval állunk szemben, amelyet nem az etnikai alapú elkülönülés, hanem az elvándorlás eredményességében mutatkozó eltérés vált ki. Igy ez a folyamat pusztán a szórvány asszimilációs folyamatának egy "érdekes", megtévesztő aspektusa.[1] Az elemzésből kimaradtak a közigazgatásilag városokhoz tartozó falvak is.

[2] Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája I. Kovászna, Hargita és Maros megye. Népszámlálási adatok 1850-1992 között. Teleki László Alapítvány- Pro Print: Csíkszereda, 1998.

[3] Farkas György: Nyelvhatárváltozások és etnikai tömbök a Lévai járásban. Regio 1999/2, 118. o.

[4] Kivételt képez Üvegcsűr, amely az 1966 és 1992 között is növekvő lakosságú,  kivételes települések közé tartozik.