Kiss Dénes István

életrajz | kontakt | publikációs lista

utolsó frissítés: 2015. szept.

Szomszédok és szomszédságok. Recenzió a Vintilă Mihăilescu által szerkesztett, azonos című könyvről. Erdélyi Társadalom 2004/1


Szomszédok és szomszédságok Erdélyben

Szomszédok és szomszédságok Erdélyben

Szerkesztő: Vintilă Mihăilescu

Paideia Kiadó, 2002, Bukarest

A bevezetőből és öt tanulmányból álló, 150 oldalas kötet az erdélyi szomszédság intézményének múltját és jelenét mutatja be. A kötettel szerkesztője, Vintilă Mihăilescu antropológus, bukaresti egyetemi tanár, a román társadalomtudományokban  a szomszédsági intézménnyel kapcsolatos űrt szándékszik kitölteni. "A Szomszédságok ismeretlenek és/vagy mellőzöttek a román szakirodalomban. Egy néhány Stahl, Herseni vagy Muşlea kivételével, akik hagytak maguk után egy-egy cikket e témáról, szinte senki nem érdeklődött e fontos társadalom-szerveződési forma iránt.  Szász eredetű lévén ez a szászok problémája volt - akik aránylag intenzíven tanulmányozták is, de főként mint társadalomtörténeti tényt, és legfőképpen mint az identitáshoz kapcsolódó tényt. Az is szimptomatikus, hogy mindegyik tudományos közösség a maga szomszédságait tanulmányozta (amennyire tanulmányozta): a németek a szászokét, a románok a románokét, a magyarok a magyarokét, míg a cigányok - igaz ritkább - szomszédságaival természetesen senki sem foglalkozott. Márpedig ez az "izolacionizmus" csak káros lehet, mivel a Szomszédságok kapcsán felmerülő lényegi kérdés e szerveződési forma rendkívüli életképessége (és változékonysága) térben és időben. A vonatkoztatási rendszer tehát a teljes erdélyi társadalom a maga történelmével, és nem annak valamely elszigetelten tekintett etnikai komponense."

A kötet szerkezete a fenti problémafelvetés logikáját követi: román, német és magyar szerzők tollából egy-egy tanulmányt tartalmaz a szász, magyar és román szomszédságokról, egy tanulmányt a jelenlegi kiüresedett szász falvakban továbbélő szomszédsági formákról, amelyeket a szerkesztő bevezetője és záró-tanulmánya fog egy keretbe.

            A bevezetőben, elébe menve a leíró tanulmányoknak, a szerkesztő a szomszédság intézményének néhány olyan vonatkozását emeli ki, amelyek kelet-európai kontextusban azt tanulmányozásra érdemessé teszik. Az intézmény legfőbb ilyen jellemzője, hogy mint szerveződési forma, a rokonságon alapuló szerveződésektől a területiségen alapuló szerveződések irányába tett fontos lépés. Míg a tágabb térségben a rokoni alapokon szerveződő közösségek a dominánsak, (pl. a zadruga vagy a román "obştea devălmaşă") a Szomszédságok szigorúan a térbeli egymásmellettiség alapján létrejövő társulások. Továbbá a szomszédsági intézmény elmozdulást jelent az ajándékozáson alapuló közösségtől a szerződésen alapuló közösség fele, legfőképpen pedig az "írott kultúrát" terjesztik egy "orális kultúra" mechanizmusai által szabályozott rurális környezetben. Mindezek a jellemzők a modernizáció irányába történő lépések kifejeződései, akárcsak a szomszédság azon vetülete, amit a szerkesztő "morális könyvelésnek" nevez: "a közösségi normák megszegése esetén alkalmazott, a tett súlyossága szerint differenciált büntetések (Bussgeld) léte a <<morál könyvelésének>> olyan esete, amely valószínűleg Max Webert is igencsak lelkesítette volna."

Pozsony Ferenc tanulmánya ("Az erdélyi szomszédságok") a téma (alapvetően szociológiai tárgyalásának) történeti kontextualizálását végzi el, az írás történeti összehasonlító elemzés a szász és a magyar szomszédságokról.

A tanulmányból megtudjuk, hogy történetileg a szomszédságok Erdély városi közösségeiben alakultak ki. Elődeik a fraternitások (vallási társulások) és a céhek, a vallási társulásoktól eredeztethetők a vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok, a céhektől a szervezeti struktúra és a szimbólumok használata.  A városokban kialakuló szomszédsági intézmény később falusi környezetben is elterjed, részben a lutheránus egyház ösztönzésével, amely az intézményt a vallási értékek terjesztésére és a vallásgyakorlás ellenőrzésére igyekszik felhasználni.

A 19. század folyamán, a középkori jogok és privilégiumok, valamint a szász autonómia sajátos intézményeinek megszűntével, majd különösen a dualizmus hatására a szomszédság az etnikai identitás megőrzésének egyik pillérévé válik. Ennek felismerése az intézmény újjászületési hullámát eredményezi, ezúttal az értelmiség ösztönző hatására. 1891-ben egy minisztériumi rendelet értelmében a szomszédságok, mint autonóm társadalmi intézmények elvesztik jogi jellegüket és funkcióikat, majd az adminisztratív előírás eredményeképpen a városok nagy részében megszűnnek. Az intézkedés hatása azonban a városoknál etnikailag homogénebb falvakban kisebb, így ezekben, funkcióik újragondolásával, a Szomszédságok a napjainkig  továbbéltek

            A szomszédság történetének bemutatását az intézmény szervezeti és működési leírása követi. Megtudjuk, hogy egy szász falu rendszerint több szomszédságba szerveződött, tagságát kizárólag férfiak alkották (nős, a faluban telekkel és házzal bíró férfiak), a felvétel kérés alapján történt. A minden lakosra kiterjedő szomszédsághoz tartozás tehát elvileg egyéni választás kérdése volt, a gyakorlatban azonban a közösségi elvárás a tagságot kötelezővé tette, és az elvileg lehetséges kizárásra sem került sor szinte soha.

A szomszédság Statutuma, amelyet a világi és egyházi hatalom képviselői is jóváhagytak, a tagok, vezetők és tisztségviselők jogait és kötelességeit, a tagok felvételének, kilépésének és kizárásának feltételeit rögzítette. A szomszédság élén álló Apát és helyettesét titkos szavazással választották, tevékenységükért a közösség megkülönböztető tiszteletében részesültek. A szomszédság életének legfontosabb eseménye az évente egyszer sorra kerülő "Ítélet napja", amelyen a férfiak megbeszélték az év eseményeit, számbavették a tagok által elkövetett kihágásokat, kifizették az ezekre kiszabott bírságokat, és végül a napot mulatsággal zárták.

A szomszédság vagyona anyagi és szimbolikus javakból állt. A szimbolikus javakat általában a megidéző tábla ("tabla de convocare"), a szomszédság ládája és zászlója képezte. A tábla a híráramlás megerősítését szolgálta, a ládában a javakat tartották (az "Ítélet napján" ez képezte a rituálé központját), a zászlót főként a temetéseken használták. Ezen kívül a Szomszédság közösségi tulajdonú használati tárgyakat is birtokolhatott (lakodalmakon és temetéseken használatos asztalok, padok, edények, tűzoltó-eszközök,  stb.), valamint a bírságokból származó pénzt.

A szomszédság legfontosabb funkciói a kölcsönös segítség (fiatalok családalapítása-házépítése, természeti katasztrófák, temetések stb. esetén), a biztonság szavatolása (az utcák, a mező és az erdők őrzése, a kutak tisztán tartása, utak és hidak karbantartása stb., később a tisztaság és közegészség megőrzése is), az erkölcsi értékek ápolása (alkoholfogyasztás, borkimérés kontrollja, súlyos családon belüli nézeteltérések-konfliktusok, szomszédok közötti veszekedések, káromkodás büntetése, a cigány javasasszonyok és ortodox papok jóslataira hallgatók büntetése, stb.), a vallási normák támogatása (az istentiszteletekről hiányzók megbírságolása, vasárnapi munka tiltása, a templomba-járó ruházat rögzítése stb.). A társadalmi-politikai változások következtében az intézmény funkcióinak nagy része leépül, ám közben újakra is szert tesz, mint például a már említett identitásmegerősítő funkció.

A 2. világháború után újjászervezett Szomszédságokban a fő változást az etnikailag homogén falurészek megszűnése okozta, aminek következtében lehetetlenné vált a szomszédságok térbeli közelség szerinti szerveződése, így szervező elvvé az etnikai hasonlóság válik. A szocialista évtizedekre az intézmény fő funkciója a falu egyháztanácsi képviselete, valamint az Ítélet napjának évenkénti megszervezése marad, amely ekkora már a falu fő etnikai ünnepévé válik. 1989 után a legtöbb egykori szász faluban már csak egy szász szomszédság működik, amelynek egyetlen megmaradt funkciója a halottak illő eltemetése.

A magyarok lakta településeken fellelhető szomszédságokat a szerző három típusba sorolja. A középkor során a magyarok és szászok által együtt lakott városokban megjelenő Kalandos társaságok (temetkezési kölcsönös segítségnyújtási társaság) képezik az egyik típust, a szász területen belüli magyar nyelvszigeteken ma is működő, a szász modell szerint létrehozott Szomszédságok a másikat, valamint a Szászföld szomszédságában fekvő településeken a 19-20. században megjelenő, a szász szomszédságok temetkezési funkcióra redukálódó változatai a harmadikat.

A Kalandos társaságok a szász szomszédságokhoz hasonlóan a fraternitásokból alakulnak ki, elsődleges funkcióik a közös vallásgyakorlásra, karitatív tevékenységekre, temetésekre, valamint az elhunytak lelki nyugalmának biztosításra terjedtek ki. E funkciókat később átveszik az időközben kialakuló céhek, ezért a Kalandos társaságok nagyrészt megszűnnek, csak a céhrendszerből kimaradó városi agrárközösségekben maradnak fenn (pl. a Kolozsvár melletti Hóstáton, Zilahon, Enyeden). Mivel a céhrendszer megszűnése ezek működését nem érintette, egyes Kalandos társaságok napjainkig fennmaradtak. A Kalandos társaságok fő feladata a temetések illő megszervezése volt, de emellett a mindennapi élet számos más területét is szabályozta (pl. legeltetést, legelőgazdálkodást, éjjeliőrséget).

A Szászföldön élő magyarok körében a szász szomszédságok mintájára szerveződő és működő szomszédsági társulások jellemzők, falvakon és városokon egyaránt. Városon a területi szétszórtság miatt a tagok általában nem szomszédok, ennyiben tehát ezek inkább etnikai alapú társulások, mint szomszédságok. Napjainkban falun Székelyzsomboron, városon Segesváron működnek ilyen szomszédságok, funkcióik a temetkezéssel kapcsolatos feladatok megszervezésére korlátozódnak.

            A Szászföld szomszédságában, temetkezéssel kapcsolatos tennivalók közös ellátására létrejött magyar szomszédságok a Kisküküllő-menti falvakban találhatók. A dombói, ádámosi, gogánváraljai és fehéregyházi példák a szász modell fellazult másolatai, amelyek esetenként az egyház ösztönzésére és annak felügyeletével alakultak meg.  

Anne Schiltz a segesvári női szomszédságokat elemzi ("A segesvári női szomszédságok. Diskurzus és gyakorlatok"). A 19. század folyamán ugyanis a szomszédságok egy nemek szerinti differenciálódáson estek át, elsősorban a városokban, ahol a szerző szerint "a formálódóban levő polgárság tudatosítja a nemek szerinti munkamegosztás konstruált jellegét".  

A hagyományos szomszédságok a férfiak intézményei, a nőket a férfi családfők képviselik és a legfontosabb eseményeken a nők nem jelenhetnek meg. Annak ellenére van ez így, hogy számos fontos tevékenységet a nők végeznek (ünnepségek előkészítése, segédkezés a pap mezőgazdasági munkálataiban, temető rendben tartása, stb. ). A női szomszédságok megalakulásával e hagyományosan női feladatok ellátása egy új, explicit struktúra keretében szerveződik meg. Ez az intézmény azonban nem ekvivalens intézménye a férfi szomszédságnak, mert míg a családfők a teljes családjukat képviselik, a nők szomszédságukban mást nem képviselnek.

            A női szomszédságok szervezeti felépítése a hagyományos szomszédságéhoz hasonló. Tevékenységeik napjainkban a külföldről érkező humanitárius segélycsomagok szétosztásának megszervezéséből, karácsonyi ajándékcsomag készítéséből a gyerekek és 70-en felüli öregek számára, valamint temetések esetén koszorú beszerzéséből. (Miközben a férfi szomszédságok tevékenysége is csak a temetkezésekkel kapcsolatos feladatokra korlátozódik).

            Lényeges különbség a két intézmény között, hogy míg a Szomszédság írott szabályzat szerint működik, a női nem. Ehhez a különbséghez, ennek következményeihez a két intézmény közötti hierarchikus viszony kapcsolódik. "...a diskurzus szintjén konszenzus van a "férfi" és "női" szomszédságoknak tulajdonított hierarchikus pozíciókat illetően. A becsülethez és felelősséghez kapcsolódó "komoly" feladatok a férfi szomszédsághoz kötődnek, míg a női szomszédságokkal a másodlagos feladatok asszociálódnak. A férfiak feladatai a szabályzatban rögzített kötelességekhez kapcsolódnak, be nem tartásuk pénzbírságot von maga után. Minthogy a nők nem rendelkeznek saját írott szabályzattal, feladataik sehol nincsenek felsorolva, és nincs kötelező jellegük. Ily módon a szomszédsági intézmény két formájának olyan aszimmetriája mutatkozik meg, amelyben a megszorítások a férfioldalhoz, egy bizonyos flexibilitás pedig a női oldalhoz tartozik."

            Az intézmény nemek szerinti strukturálódásának legfontosabb tényezőjeként a szerző a pénzbírságot emeli ki. Ennek kapcsán a diskurzus szintjén fennálló aszimmetriát a gyakorlat szintjén fordított irányúként ragadja meg: míg a férfiak intézményében a kötelességek (azaz az egyén és a csoport kapcsolata) pénzben is kifejezhető és megváltható, vagyis reális választási lehetőség létezik a feladatok személyes ellátását illetően (pl. a vezető tisztség visszautasítható egy összeg ellenében, vagy a temetkezésen való személyes részvétel megváltható), addig a nők esetében az explicit szabályozások hiányában ez nem tehető meg. "A személy csoporttal szembeni felelőssége érintetlen és teljes marad, nincs mellőzve és felemésztve egy bírságfizetéssel definiált tér-időben, mint a (férfi) szomszédság esetében." Statutum hiányában a nőknek bizonyos fokú szabadsága van a tagság illetve a feladatok ellátását illetően, ám pontosan ezen szabadságok pontosításának és rögzítésének a  hiánya miatt a csoport elvárásai nyomást gyakorolnak az egyénre, az elvárásoknak való meg nem felelés pedig komoly feszültségeket eredményez. 

Vasile Şoflău egy román faluban működő szomszédságot mutat be  ("A drăguşi-i szomszédságok: "románok szomszédságai" vagy "román szomszédságok"?). Tanulmányában a román falvakban található szomszédságok és egyéb intézmények közötti kölcsönhatásokat vizsgálja. A napjainkban is létező drăguşi-i szomszédságokat elemzi, amelyekről a 30-a években H.H.Stahl is írt.

Az elemzésben a megfigyelt szomszédságok szerkezetének és funkcióinak bemutatása után azok viszonyát vizsgálja az egyházzal és a polgármesteri hivatallal, ezt követően a faluban működő cserék rendszerét vizsgálja, végül arra a kérdésre keresi a választ, hogy napjainkban milyen tényezők akadályozzák leginkább a szomszédságok működését.

            A Drăguşi -ban létező szomszédságokat egy vagy két utca háztartásai alkotják. Vezetőjük az Apa, akit meghatározatlan időre választanak, új Apa választására csak a régi lemondása esetén kerül sor. A választásra az utcán kerül sor ("hogy mindenki szeme láttára történjen"), kisebb vigassággal egybekötött gyűlésen, azt a jelöltet választva meg, aki erre az alkalomra a legtöbb italt kínálja fel fogyasztásra.

Az Apa feladatai a legtöbb szomszédságban a halálesetekkel kapcsolatos  tennivalók megszervezésére korlátozódnak, legfontosabb ezek közül a sírásás és a halott temetőbe szállításának megszervezése. A sírásás a tagok feladata, a rotációs rendszer szerinti sorrend betartásának nyilvántartását az Apa végzi. A sírásási kötelezettség pénzzel megváltható, illetve az érintett személy helyettest küldhet maga helyett. Az Apa privilégiuma, hogy a sírásásban (illetve egyéb fizikai munkákban) nem vesz részt, ez egyben a fizetség is munkájáért. A sírásás mellett egyes szomszédságokban az Apa egyéb funkciókat is betölt, felvigyáz az utca tisztaságára, megszervezi a sáncásásokat és az út menti fák törzsének bemeszelését, stb.

A szomszédság és az egyház viszonyát vizsgálva a szerző szoros kapcsolatot állapít meg az egyházban működő Férfi- illetve Női tanácsok és a szomszédságok között. E tanácsok tagjainak megválasztásánál a szomszédságokból, mint területi egységekből választanak egy-két képviselőt, és mind a Férfitanács, mind a Női tanács feladatainak egy részét a szomszédságok felhasználásával látják el.

            A polgármesteri hivatal az egyháznál gyengébb kapcsolatban van a szomszédságokkal, e kapcsolat nagyjából a szomszédsági vezetők információterjesztésben vállalt szerepére korlátozódik.

            A javak cseréjében a szomszédságoknak nincs szerepük. Míg hajdanán az intézmény fő feladata volt a közös gazdálkodás koordinálása, e funkciója mára a gazdálkodási mód átalakulásával megszűnt. A keresztelők, esküvők, temetések alkalmával történő, pontosan könyvelt (füzetben jegyzett) ajándékcserék nem a szomszédsági intézményben, hanem egy bonyolult rokoni-szomszédi-baráti hálózat keretében történnek, amelyben a rokoni elem dominál. Mivel a felek közötti cserék nem kötelező jellegűek (mint a szász szomszédságban) e hálózat határai folyamatosan változnak. E cserék inkább jótétemények és hálák, mint kötelezettségek, azaz az ajándékozás-viszontajándékozás mechanizmusa szerint történnek.

            Az ajándékcsere-rendszer szerveződésében véli megragadni a szerző a szomszédságok különböző funkcióinak eltűnését. Mint mondja, az ajándékozási rendszer extrapolálható más típusú cserékre, a cserék gyakorlatában egy háztartás "elkötelezettségei/tartozásai" és "jogosultságai"  megsokszorozódnak az élet különböző szféráiban. Márpedig az ajándékozási rendszerben egy háztartás cserelehetőségeit a falu státus-szerkezetében elfoglalt helye határozza meg, a szomszédi-rokoni-baráti hálózat kiterjedtsége így korelál a család gazdasági-társadalmi pozíciójával, amelynek hatása erősebb, mint a térbeli közelségé.

Gabriela Coman talán a legizgalmasabb feladatra, az egykor szászok lakta falvakban napjainkban működő szomszédsági intézmények bemutatására vállalkozik ("A szomszédok nélküli szomszédságok")

A tanulmány első részében bemutatja azt a társadalmi kontextust, amelyben ezek az intézmények létrejöttek és működnek. Az egykor szászok lakta falvakba két hullámban telepedtek be "nem szászok" (románok és cigányok). Az 50-60-as években a kommunista hatalom által betelepítettek képezték az első hullámot, ők a "kolonisták", majd több évtized után, a szászok 1990 utáni tömeges távozásával kezdődően követik őket a már kiürülő falvakba áramló "jövevények". Az elenyésző kisebbséggé zsugorodott szász lakosság mellett ma már a telepesek szintén őshonosnak tekintik magukat, ebben az önmeghatározásukban súlyosan nyom a latba a néhány évtizedes együttélés a szász lakossággal. Az egykori szász lakosságtól ők vették át a stafétabotot, ők a "szász modell" továbbvivői, az azonosulás szélsőséges formáiban "a szászok (e) románok ősei". Velük szemben a jövevények azok, akik már nem ismerik a szász modelleket, és akik az társadalmi hierarchia alján helyezkednek el.

            A szerző elsősorban az 1990 után betelepültek szomszédságaira koncentrál, az "új szomszédságok" sajátosságainak kiemelését azonban a "régi szomszédságokkal" való összehasonlítás révén végzi. A legfőbb eltérést a kétféle intézmény között a szervező elv megváltozásában látja: míg a régi szomszédságok próbálták megőrizni a szászos szervezési elvet, különösen a térbeli közelségét, az 1990 után alakuló szomszédságok esetében ez az elv "felhígul", a térbeli proximitás elve mellett más szervezési kritériumok is megjelennek (életkor, foglalkozás, társadalmi pozíció, stb.).

Az új szomszédságok a szászoktól vagy régi románoktól átvett szabályzattal rendelkeznek, emellett a tagságról, az eseményekről és a pénzügyekről "nyilvántartásokat" is vezetnek. A régi szomszédságokkal ellentétben a tagság ma már ténylegesen választás kérdése. A felvételnek azonban ma is megvan a maga rituáléja: a belépési szándékot rendszerint írásban kell kérvényezni, a kérés elfogadása esetén belépési díjat kell fizetni (a belépési díj nagyságrendi behatárolása érdekében álljon itt egy példa: egy keresztényszigeti szomszédságban a belépési díj 1 liter pálinka, 5 liter bor és a havi átlagbér felének megfelelő pénzösszeg).

Az új szomszédságok életében egy év során általában három fontos esemény van, a tél folyamán a tagok közgyűlése és a téli mulatság, valamint egy nyári mulatság. A közgyűlésen (amelyen ma már a nők is részt vesznek) megbeszélik az elmúlt év eseményeit, módosítják a tagsági díjak, taxák és bírságok értékét, megvitatják az új belépési kérelmeket, megválasztják az új Apát és rögzítik a mulatság időpontját. A téli mulatság sok esetben egybe esik a szászok farsangi báljával, a mulatság estéjén a tagok gyakran meglátogatják egymást, ajándékokat váltva. A nyári mulatságra júliusban vagy augusztusban kerül sor, a mezőgazdasági munkálatoktól függően. Az általában a szabad ég alatt, a természetben (esetenként vendéglőben) megrendezett eseményen minden családtag, a gyerekek is részt vesznek.

            A tanulmány végső, de talán fő kérdése, hogy miért részesítik előnyben az újonnan érkezők a szomszédságot más társulási formákkal (egyesülettel, klubbal) szemben. A szerző következtetése szerint ennek oka, hogy e falvak lakói olyan formákban igyekeznek "létezni" és "cselekedni" amelyeket az őshonosok is felismernek és értékelnek. Bár a tagok az intézmény választása mellett szóló motivációként általában annak pragmatikus funkcióit, a halálesetek alkalmával bebiztosított kölcsönös segítségnyújtási rendszert emelik ki, észre kell venni a gyorsan cserélődő lakosságú településeken annak integráló és identitás-teremtő funkcióit. A részvételt megerősítő szankciórendszer a beköltözők egyéni szintű integrációjához járul hozzá. A falu-szintű integrációt esetenként ugyancsak a szomszédságok közvetítésével próbálják elérni, olyan teljességre törekvő formák alkalmazásával, amelyek (legalább formális szinten) az őshonosokat és újonnan-érkezőket szorosabb kommunikációra kényszerítik (Szomszédságok Bálja, Jövevények Bálja). Az integráció mellett a szomszédságoknak az identitás fenntartásában betöltött szerepéről is beszélhetünk: az új szomszédságok révén az újonnan érkezettek egyrészt fenntartják jövevény-identitásukat, másrészt általa egy kicsit őshonossá is válnak. Így a szomszédság intézménye egy időben identitás-fenntartó eszköz és legitimitás-forrás.

            Összegzésként a szerző megállapítja, hogy napjainkban a szomszédság "szász modellje" feloldódásának lehetünk tanúi. A létező formák sokszorozódnak és diverzifikálódnak, így egy modellben való bemutatásuk egyre nehezebbé válik, közös vonásként alig néhány sajátosság emelhető ki. "Strukturális szempontból a térbeli közelség egyetlen elve a szelekciós kritériumok sokaságával cserélődött fel, amely a szomszédságot a térbeli közelségen alapuló társulásból a társadalmi közelségen alapuló társulássá változtatja. Ebben az új konfigurációban "egy szomszédság tagjának lenni" már nem kötelező, opcionálissá válik. Az egyéni választás felcseréli a "társadalmi szükségszerűséget", és a szomszédság működésének központi elemévé válik. Választani lehet a szomszédság más tagjaival szembeni kötelezettségek teljesítése vagy kifizetése között, a belépés vagy a kilépés között, és mindezeken túl lehet dönteni a különbségek fenntartása mellett (amely különbségek alapján utasították el őket az őshonosok) egy helyi, és nem valamilyen más társulási formában."

Vintilă Mihăilescu zárótanulmánya ("Szomszédság és szocialitás") nem annyira saját empirikus anyagra, mint inkább a kötet már bemutatott tanulmányaira épül, azoknál azonban elméletibb jellegű. Tulajdonképpen a bevezetőben megfogalmazott probléma részletes kifejtését végzi el, vagyis a szomszédsági intézmény (tágabb környezetétől elütő) sajátos vonásait próbálja megragadni. Ennek érdekében a szász szomszédságot a román "obştea devălmaşă"-val hasonlítja össze. E gazdálkodói birtokközösség intézményét tehát a román falu fő szervező elvének tekinti.

            Archaikus formájában az obştea devălmaşă idegenek előtt zárt, homogén, az egész falura kiterjedő intézmény, amelynek keretében a falu, közös birtokán, közösen gazdálkodik. Evoluált formájában viszont a falu részközössége. A vagyoni differenciálódáson átesett, csoportokra és társadalmi kategóriákra tagozódott faluban már számos betelepült idegen is él, ezek jogaikat nem az őshonosságra hanem szerződésekre alapozzák. Ebben a helyzetben kerül sor rekonstruált családfák alapján nagycsaládi birtokközösségek létrehozására, a falu történetének egy olyan pillanatában amelyben a falu-szintű birtokközösség már nem működik. Más szóval e rendszer a családfán (mint "etiológiai jogi legendán") alapul.

            A vizsgált kérdés szempontjából azonban az a lényeges, hogy az "obştea devălmaşă" esetében a csoport-képző elv az őshonosság, amelyet mikor kikezd az újonnan érkezők nagy száma, genealógiák felállításával lehet (re)konstruálni. Az intézmény szervező elvében tehát egy retrospektív racionalitás ragadható meg, ellentétben a szomszédsággal, amelyre intencionalitás-jellegének köszönhetően inkább egyfajta prospektív-racionalitás jellemző.

            A szomszédság jellegzetességének meghatározó eleme azonban a statutum és annak előírásai. Mint írott közösségi aktus, a statutum "írott és elfogadott szabályokon alapuló, kötelesség-jellegű közösségi normativitást hoz létre". Ezzel szemben az orálisan megerősített kollektív gyakorlat közösségi normativitása inkább "elkötelezettség"-jellegű. A statutum, a mindennapi élet részletes szabályozásával megszabja a reciprocitási kapcsolatok körét, csökkentve ezzel a közösségi életen belüli kiszámíthatatlanságot - azaz racionalizálja a szomszédok közötti kooperációs módokat. Ebből fakad az összetartozás érzésének a különbsége a két helyzetben: míg a szomszédságban ez az érzés "biztonságnak" nevezhető, a román faluban inkább "bizalomról" beszélhetünk.

A zárótanulmány legérdekesebb része azonban az az elméletalkotási kísérlet, amelyben a szerző a racionális döntéselmélet kritikájából kiindulva egy olyan elméleti rendszert épít fel, amelyben lehetségessé válik az új szomszédságok létrehozása mögött álló motivációk megértése. Ez ugyanis nem érthető, ha a megértésben az érdekkövető homo economicus axiómájából indulunk ki. A homo economicust ezért felcseréli a társadalmon kívül létezni nem tudó emberrel, akinek fő érdeke a valakikkel való összetartozás (és a másvalakiktől való elkülönülés) biztosítása. A szerzés tehát mint az összetartozás megteremtésének eszköze lehet fontos, ugyanúgy mint bármilyen más eszköz, amely ezt a célt szolgálni tudja. Mint például a szomszédság intézménye, amely a változó lakosságú, egykor szász falvakban a hovatartozások, kizárások és megkülönböztetések játékában különösen jó eszköz lehet.